RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością którego reprezentuje Agata Szulc -Prezes,

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Gabriela Milc kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością możliwy jest pod  adresem email   iod@eskulapnml.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach leczniczych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie NFZ oraz jednostki uczestniczące w procesie leczniczym (diagnostycznym).

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj zgodnie z zasadami przechowywania dokumentacji medycznej określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym