DDOM

Świadczenia udzielane w DDOM w okresie realizacji projektu były finansowane ze środków europejskich.

Od 01.10.2018r. zgodnie z umową o dofinansowanie, NZOZ „Eskulap” sp. z o .o. ma możliwość udzielania
świadczeń w ramach DDOM odpłatnie.

Koszt osobodnia wynosi 150,00 zł. (opłata w formie zaliczki)
Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 10 osób.

 


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nowym Mieście Lubawskim”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Nr projektu POWR.05.02.00-00-0104/15. Okres realizacji od 01.07.2016r. do 30.06.2018r.

Głównym celem projektu jest rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych, na terenie powiatu nowomiejskiego, poprzez prowadzenie dziennego domu opieki medycznej w okresie 3 lat od daty zakończenia projektu.

Stworzenie lokalnego miejsca pobytu zapewni, osobom niewymagającym leczenia szpitalnego i niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych bez wsparcia osób trzecich, opiekę, bez konieczności wyjazdu do odległych, specjalistycznych podmiotów leczniczych.

Adresaci projektu: Wsparciem zostaną objęci kobiety i mężczyźni (szczególnie po 65 r.ż.) z terenu powiatu nowomiejskiego bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej. Do projektu będą przyjmowani także pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywać się będzie na podstawie skierowania  oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (od 40 do 65 w skali Barthel). Skierowanie wydaje: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Zadania przewidziane w projekcie: Dostosowanie i doposażenie w sprzęt pomieszczeń przeznaczonych na DDOM (w tym prace remontowe w czasie pierwszych miesięcy realizacji projektu); Prowadzenie dziennego domu opieki medycznej – czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. DDOM zapewni opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Do podstawowych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach DDOM należą: opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji; doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych; usprawnianie ruchowe; stymulacja procesów poznawczych; terapia zajęciowa; przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki.

Opieka dla 10–15 pacjentów realizowana będzie przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny w składzie:

1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej- konsultacje po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby

2) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii- konsultacje po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby

3) pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę nad pacjentem, współpracująca z pozostałymi członkami zespołu; udziela świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta, jednak nie mniej niż 2 godziny dziennie

4) pielęgniarka – posiadająca doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami przewlekle chorymi

5) osoby prowadzące fizjoterapię; świadczenia w zależności od potrzeb pacjenta, jednak nie mniej niż 4 godziny dziennie

6) opiekun medyczny

7) terapeuta zajęciowy -świadczenia w zależności od potrzeb, nie mniej niż 10 godzin tyg.

8) psycholog lub psychoterapeuta –świadczenia w zależności od potrzeb pacjenta, nie mniej niż 10 godzin tyg.

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w DDOM zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, w tym ciepły posiłek.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu mają na celu deinstytucjonalizację opieki zdrowotnej poprzez wydłużenie okresu sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych oraz zawodowych osób z chorobami przewlekłymi, osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku.

Całkowita wartość projektu: 1 027 813,20 zł;
dofinansowanie z Unii Europejskiej 996 978,20 zł;
wkład własny 30 835,00 zł

Miejsce realizacji projektu: ul. Grunwaldzka 9, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie, dodatkowe informacje NZOZ Eskulap ul. Grunwaldzka 3A, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie, tel. 56 47 428 40