DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Od stycznia 2017 roku w nowootwartym budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 rozpoczął pracę Dzienny Dom Opieki Medycznej, w skrócie DDOM.

W  ramach  DDOM   pacjenci   mają   zapewnioną   opiekę   medyczną  połączoną  z  kontynuacją  terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz w zakresie procesów poznawczych w tym: świadczenia     zdrowotne,     opiekę     pielęgniarską,     edukację     pacjenta     dotyczącą    samoopieki i samopielęgnacji, doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, usprawnianie ruchowe, stymulacja  procesów  poznawczych,  terapia  zajęciowa,  przygotowanie  rodziny  i  opiekunów   pacjenta
do kontynuacji opieki. Pacjentom zapewniamy wyżywienie (dostosowane do stanu zdrowia), zajęcia dodatkowe pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. Czas  trwania  pobytu  w  DDOM  jest  ustalany  indywidualnie  przez  zespół  terapeutyczny i  trwa od 30 do 120 dni roboczych.

Podstawowym  celem  kwalifikowania  pacjentów  do  domu  opieki  medycznej  jest  poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki – możliwe do uzyskania poprzez rehabilitację lub modyfikację leczenia farmakologicznego. Pobyt w DDOM powinien przygotować pacjenta oraz  jego rodzinę do dostosowania się do  nowych  warunków  ograniczonej  samodzielności  oraz wpłynąć  na   poprawę   stanu  zdrowia  pacjenta  w  takim  stopniu,  aby  mógł  on  samodzielnie funkcjonować w warunkach domowych.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 690 182 800.